Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o obowiązku oceny oddziaływania na środowisk dla budowy zakładu mięsnego z ubojnią trzody chlewnej fIrmy SKIBA


Szubin, 2021-10-08
OŚiR.6220.53.2021
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49 i 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Szubina postanowienia z dnia 06.10.2021r. o obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  „budowie zakładu mięsnego z ubojnią trzody chlewnej, rozbiorem półtusz wieprzowych, konfekcją, magazynami i ekspedycją na działkach o numerach ewidencyjnych: 27/3 w obrębie wiejskim Kowalewo  i 15/6 w obrębie wiejskim Słupy, w gminie Szubin”. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek Prezesa Zarządu Zakładów Mięsnych SKIBA S.A. z siedzibą w Chojnicach, przy ul. Derdowskiego 23

Jednocześnie informuję, że w sprawie obowiązku oceny oddziaływania na środowisko wypowiedział się:
·         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w opinii z 31.08.2021r. znak WOO.4220.1020.2021.MSD,
·         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią w opinii z dnia 26.08.2021r. znak: N.NZ. 9022.2.1.80.21,
·         Starosta Nakielski w opinii z 27.08.2021r. znak: WWŚ.604.2.43.2021
·         Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Wód Polskich w Inowrocławiu w postanowieniu znak: BD.ZZŚ.1.435.335.2021.DG z 15.09.2021r.

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją  w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaje zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia wywieszone na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kowalewo i Słupy  oraz na stronie www.bip.szubin.pl


OŚiR aa. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (8 października 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (12 października 2021, 16:36:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246