zawiadomienie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozbudowy stacji gazu płynnego na stację paliw płynnych na ul. Konopnickiej w Szubinie


Szubin, 2021-10-06
OŚiR.6220.25.2020
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 49 i 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Szubina postanowienia z dnia 29.09.2021r. o obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  „przebudowie  i rozbudowie istniejącej stacji gazu płynnego LPG na stację paliw płynnych wraz ze stacją LPG oraz budową bezdotykowej myjni samochodowej 3 – stanowiskowej”, na działce nr 87/2 w Szubinie, przy ul. Marii Konopnickiej 49. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek Jolanty Wróblewskiej, która występuje w imieniu inwestora - Pawła Hildebrańskiego HIL- GAZ, z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. Konikowo 10.

Jednocześnie informuję, że w sprawie obowiązku oceny oddziaływania na środowisko wypowiedział się:
·         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w opinii z dnia 19. 8.2020r. znak WOO.4220.815.2020.JM,
·         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią w opinii z dnia 10.08.2020r. znak: N.NZ. 401.48/20,
·         Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Inowrocławiu w postanowieniu znak: BD.ZZŚ.1.435.259.2020.MM.GW z 30.07.2021r.

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją
w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaje zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia wywieszone na tablicy ogłoszeń w Szubinie oraz na stronie www.bip.szubin.pl

OŚiR aa. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (6 października 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (8 października 2021, 10:56:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139