zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna w Samoklęskach Dużych


OŚiR.6220.51.2021
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Elektrownia PV 67 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 157/9, 146, 129/11, 122/4, 152, 150, 154, 151/1, 130, 121, 128, 123 w obrębie ewidencyjnym Samoklęski Duże w gminie Szubin. 

Ponadto informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.       

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Samoklęskach Dużych i Starym Jarużynie oraz na stronie bip.szubin.pl 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (6 sierpnia 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (13 sierpnia 2021, 14:15:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198