zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna KOŁACZKOWO I


Szubin, 2021-06-21
OŚiR.6220.40.2021
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek EPLANT 35 sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Salwatorskiej 14/310, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie kompleksu farm fotowoltaicznych KOŁACZKOWO I o łącznej mocy do 7 MW (moc jednostkowa do 1 MW), zlokalizowanych w miejscowości Kołaczkowo, gm. Szubin wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, w tym z magazynem energii i możliwością dzielenia na części lub budowania w całości na działce o numerze ewidencyjnym 77/4 w obrębie Kołaczkowo ” w gminie Szubin.
Jednocześnie informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Dyrektora Zarządu Wód Polskich w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.     

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
Otrzymują:    
Strony postępowania zawiadomione, zgodnie z art. 49 KPA  poprzez obwieszczenia  na tablicach ogłoszeń w Kołaczkowie i stronie bip.szubin.pl

OŚiR aa.    
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (21 czerwca 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (23 czerwca 2021, 12:21:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121