zawiadomienie przed decyzją - przebudowa chlewni w Królikowie


OŚiR.6220.28.2021
Szubin, 2021-06-16
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zawiadomienie
 
           
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 256 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247), zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 
„przebudowie budynku inwentarskiego (chlewni), zlokalizowanego na działce nr 491/2 w miejscowości Królikowo, gm. Szubin”, został zebrany materiał dowodowy pozwalający na wydanie decyzji administracyjnej.
W toku postępowania uzyskano opinię:
·         Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu  znak: BD.ZZŚ.1.435.172.2021.KZ.DG z 01.06.2021r.
·         Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle znak: N.NZ.9022.2.1.41.21 z 04.06.2021r.
W sprawie wypowiedział się również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4220.562.2021.MSD.3 z 08.06.2021r.  
 
Informuję strony tego postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z całym zebranym materiałem dowodowym, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 4, w terminie 7 dni od wywieszenia niniejszego zawiadomienia  oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
 
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Królikowie oraz na stronie BIP


OŚiR aa.     
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (16 czerwca 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (17 czerwca 2021, 10:54:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214