Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna w Łachowie


OŚiR.6220.21.2021
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Członka Zarządu PVE 197 sp. z o.o. Hasana Qaraqish z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1c, w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 28, obręb geodezyjny Łachowo  w gminie Szubin”.  
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją
w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie i miejscowości Łachowo oraz na stronie bip.szubin.pl

OŚiR aa. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (9 kwietnia 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (15 kwietnia 2021, 14:33:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 479