Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi Łochowo - Zamość w gm. Szubin


OśiR.6220.45.2020
Szubin, 2021-03-24
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 23.03.2021r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie drogi powiatowej nr 1535C Łochowo – Zamość  w gminie Szubin”.
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.  

Jednocześnie informuję, iż: zgodnie z treścią art. 49 oraz 49 a K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, każda strona ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.        
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenie zawieszone na tablicach ogłoszeń i stronie bip.szubin.pl      
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (24 marca 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (24 marca 2021, 13:25:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 326