Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o obowiązku wykonania raportu ooś- budowa budynku gospodarczego w Żędowie


Szubin, 2021-03-24
OŚiR.6220.53.2020
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia
 
Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49, 49a Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wydaniu postanowienia o obowiązku oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:

„Budowie obory dla bydła mlecznego o obsadzie 135 sztuk (114 DJP) na działkach o numerach ewidencyjnych 138 i 140 obręb Żędowo, gm. Szubin„. 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek Pana Mateusza Głowskiego zam. w Żędowie. Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie i miejscowości Żędowo oraz na stronie bip.szubin.pl
OŚiR aa. 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (24 marca 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (24 marca 2021, 13:11:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159