zawiadomienie przed wydaniem decyzji - droga Łochowo - Zamość


OŚiR.6220.45.2020
Szubin, 2021-03-12
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zawiadomienie
 
            Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 256 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283), zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 
„budowie drogi powiatowej nr 1535C Łochowo – Zamość  w gminie Szubin”
 
 został zebrany materiał dowodowy pozwalający na wydanie decyzji administracyjnej.
 
Warunki do decyzji zostały uzgodnione przez:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, znak: N.NZ-401-66/20 z 17.12.2020r. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu znak: BD.ZZŚ.1.435.432.2020.GW.DG z 18.12.2020r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.1185.2020.DK.4 z 11.03.2021r.       
 
Uprzejmie informuję strony tego postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z zebranym materiałem od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 4 ,
w terminie 5 dni od wywieszenia niniejszego zawiadomienia  oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
Ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Not. 
Pozostałe strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA na tablicach ogłoszeń w Zamościu i stronie bip.szubin.pl
Gmina Szubin Wydział OŚiR aa.     
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (12 marca 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (12 marca 2021, 13:53:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166