Zawiadomienie o wydaniu postanowienia - budowa elektrowni fotowoltaicznej w Łachowie


OŚiR.6220.41.2020
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia
 
Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 49, 49a Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wydaniu postanowienia o obowiązku oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na

„budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 5/3, 6/6, 21/2, 57/5 obręb geodezyjny Łachowo  w gminie Szubin”. 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek Członka Zarządu PVE 77 sp. z o.o. Adnana Qaraqish z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. J i J Śniadeckich 21.

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją
w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
 
 Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie i miejscowości Łachowo oraz na stronie bip.szubin.pl

OŚiR aa. 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (21 grudnia 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (23 grudnia 2020, 10:15:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215