Zawiadomienie o wydanej decyzji - przebudowa drogi gminnej w Kornelinie


OśiR.6220.12.2020
Szubin, 2020-09-17
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. Poz. 256) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 16.09.2020r. na wniosek Gminy Szubin, w imieniu której występuje pełnomocnik Artur Kamiński – firma Lapis  z Bydgoszczy, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „przebudowie odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0 +186 do 0 +851  i od km 1 + 850 do km 2 + 530” w gminie Szubin.
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.  

Jednocześnie informuję, iż: zgodnie z treścią art. 49 oraz 49 a K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, każda strona ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.        
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenie zawieszone na tablicach ogłoszeń i stronie bip.szubin.pl      
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (17 września 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (17 września 2020, 14:11:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241