Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Wolwarku


OśiR.6220.17.2020


 
  Obwieszczenie

Zawiadomienie
o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. Poz. 256) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 05.08.2020r. na wniosek Michała Czajkowskiego Prezesa Zarządu Spółki z o.o. PVE 77, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:

budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/3 obręb geodezyjny Wolwark, gm. Szubin.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.  
Jednocześnie informuję, iż: zgodnie z treścią art. 49 oraz 49 a K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, każda strona ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.        
 
Otrzymują: strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA oraz zainteresowane społeczeństwo,  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie i miejscowości Wolwark oraz na stronie BIP 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (13 sierpnia 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (17 sierpnia 2020, 09:11:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454