Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego


OŚiR.6220.15.2020
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 49 i 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, wydanej na wniosek strony, ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:
 budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako: 72/6, 72/11, 72/12, 72/15, 72/13, 72/8 144 obręb Szaradowo i 66, 67,74, 94, 107, 151 obręb Zalesie w gminie Szubin.
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz w miejscowościach Szaradowo i Zalesie

OŚiR aa. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (13 sierpnia 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (17 sierpnia 2020, 08:55:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256