Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


OŚiR.6220.25.2020
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 49 i 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Jolanty Wróblewskiej, która występuje w imieniu Pawła Hildebrańskiego HIL- GAZ, z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. Konikowo 10, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „przebudowie  i rozbudowie istniejącej stacji gazu płynnego LPG na stacje paliw płynnych wraz ze stacją LPG oraz budową bezdotykowej myjni samochodowej 3 – stanowiskowej”, na działce nr 87/2 w Szubinie, przy ul. Marii Konopnickiej 49.
Jednocześnie informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Dyrektora Wód Polskich w Inowrocławiu z zapytaniem, czy dla planowanej inwestycji należy wykonać ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją
w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia wywieszone na tablicy ogłoszeń w Szubinie oraz na stronie www.bip.szubin.pl

OŚiR aa. 
 
   

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (30 lipca 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (3 sierpnia 2020, 14:47:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306