zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma foto w Szubinie - Wsi.


Szubin, 2020-06-01
OŚiR.6220.22.2020
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezesa Zarządu PVE 72 sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 8/1 i 9/12 obręb geodezyjny Szubin – Wieś  w gminie Szubin”.  

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
1. PVE 72 sp. z o.o. 
Ul. Śniadeckich 21, 85-236 Bydgoszcz  
2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie i miejscowości Szubin – Wieś oraz na stronie bip.szubin.pl
3. OŚiR aa. 
 
    AH.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (1 czerwca 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (5 czerwca 2020, 13:12:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 552