Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa farmy fotowoltaicznej w Chobielinie


OŚiR.6220.60.2019
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam o  wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PVE 41 sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 21, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na
 
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków  numerami 126/13, 123/20, obręb geodezyjny Chobielin, gmina Szubin.

 
Dla planowanej inwestycji został przygotowany raport o oddziaływaniu na środowisko. 
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z dokumentacją
w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
Jednocześnie informuję, że wystąpiłem z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
 
 
 
 
Otrzymują:
 
PVE 41 sp. z o.o.
Ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz
Pozostałe strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie i miejscowości Chobielin. OŚiR aa.     
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (29 maja 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (29 maja 2020, 14:16:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 488