zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi w Kornelinie


OŚiR.6220.12.2020
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 49, art. 61 § 4, art. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Artura Kamińskiego LAPIS, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Igrzyskowej 1/46, który reprezentuje Gminę Szubin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „przebudowie odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do 0+851 i od km 1+850 do km 2+530”.  
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
Otrzymują:  
1. Lapis Artur Kamiński  
Ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz 
2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA
3. Gmina Szubin Wydział OŚiR aa.      

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (24 kwietnia 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (27 kwietnia 2020, 11:00:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 273