Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - farma fotowoltaiczna w Wolwarku


OŚiR.6220.17.2020
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezesa Zarządu PVE 77 sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/3 obręb geodezyjny Wolwark w gminie Szubin”.  
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją
w sprawie, również w formie elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
Otrzymują:  
PVE 77 sp. z o.o. 
Ul. Śniadeckich 21, 85-236 Bydgoszcz  
Pozostałe strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA
OŚiR aa. 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (2 kwietnia 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (2 kwietnia 2020, 14:06:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 655