zawiadomienie o wydanej decyzji - studnia w Kołaczkowie


OśiR.6220.44.2019
Szubin, 2019-11-26
 
 
 
Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. Poz. 2081) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 22.11.2019r. na wniosek Państwa Anny i Waldemara Kijowskich, zam. w Kołaczkowie, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej na bazie otworu wiertniczego nr 1 o głębokości 52,2 m, który ujmuje wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej na działce nr 81/15 w obrębie ewidencyjnym Kołaczkowo, gm. Szubin”,
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy.    
 
 
 
 
wywieszono dnia: .....................
 
zdjęto dnia: ……………………..
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (29 listopada 2019)
Opublikował: Alicja Hoffmann (29 listopada 2019, 09:51:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 287