Obwieszczenie o wydanej decyzji - droga powiatowa [OŚiR.6220.19.2017]

OŚiR.6220.19.2017
Szubin, 09.10.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 05.10.2017r. na wniosek Pani Agnieszki Szczuraszek – Kostenckiej i Pawła Szczuraszka, z Biura Inżynierii Drogowej BID s.c., pełnomocników Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, została wydana znak: OŚiR.6220.19.2017 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:

,,Rozbudowie drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo – Wąsosz oraz drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz – Buszkowo w gminie Szubin”.

Jednocześnie zawiadamiam strony tego postępowania oraz inne osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.
Stronom postępowania służy odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (9 października 2017)
Opublikował: Alicja Hoffmann (10 października 2017, 14:01:47)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (31 października 2017, 09:51:52)
Zmieniono: poprawiono formę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 338