zawiadomienie o wydaniu postanowienia [OŚiR.6220.25.2016]

OŚiR.6220.25.2016

Szubin, 2016-07-06

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

Na podstawie art. 49, art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. Poz. 353) zawiadamiam o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającego na „Eksploatacji złoża piasków i żwirów RYNARZEWO na działce nr 351/3, w miejscowości Rynarzewo, gm. Szubin” na wniosek Impresa Pizzarotti &C.S.P.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 28, Warszawa.
W sprawie została wydana również opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy znak WOO.4240.487.2016.AW z dnia 17 czerwca 2016r., że dla omawianej inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (6 lipca 2016)
Opublikował: Alicja Hoffmann (7 lipca 2016, 15:10:18)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (31 października 2017, 10:28:20)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 419