Protokół Nr 46/10


Protokół Nr 46/10
z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 23 sierpnia 2010 r.


Dnia 23 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w biurze nr 35 przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 17:25 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie Komisji o terminie posiedzenia zostali powiadomieni pisemnie.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Tematem posiedzenia było:
  1. Omówienie materiałów na LI sesję Rady Miejskiej w Szubinie.
  2. Sprawy bieżące.

Protokolantem na posiedzeniu Komisji była pani Izabela Mężykowska – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Przewodnicząca Komisji pani Teresa Stachowiak rozpoczęła spotkanie od przywitania wszystkich obecnych. Następnie poprosiła Zastępcę Burmistrza pana Piotrkowskiego o omówienie tematów sesyjnych.
Głos zabrał pan Mariusz Piotrkowski i w pierwszej kolejności przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kołaczkowo. Powiedział, że postępowanie w sprawie nieodpłatnego nabycia w/w nieruchomości do zasobów Gminy Szubin zostało wszczęte na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM w Szubinie. W uzasadnieniu wniosku podano, że na wydzielonej działce oznaczonej geodezyjnie nr 15/1, od wielu lat istnieje droga biegnąca wzdłuż torów kolejowych, z której korzystają mieszkańcy miejscowości Kołaczkowo i Stanisławka. Stanowi ona część dojazdu do gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze i w zasadniczy sposób ułatwia do nich dostęp.
Następnie pan Piotrkowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Kcyńskiej NO o wartości przekraczającej 100.000 zł. Powiedział, że przedmiotem przedstawianej uchwały jest udzielenie przez Radę zgody dla Burmistrza Szubina na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie numerem 1730/19 o pow. 1208 m2 położonej w Szubinie przy ul. Kcyńskiej NO z uwagi na fakt, że jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza 100.000 zł. i wynosi 111.327 zł. Omawiana działka graniczy z nieruchomością należącą do Firmy TOORUS, która to 23.10.2008 r. uzyskała decyzję nr 361 ustalającą warunki zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku magazynowego. Zbycie przedmiotowej nieruchomości polegać ma na zamianie jej na działkę wydzieloną z sąsiedniej nieruchomości Firmy TOORUS przyległej bezpośrednio do pasa drogowego ulicy Kcyńskiej NO. Z uwagi na fakt, że na tej działce należącej do wspomnianej firmy gmina Szubin wybudowała kolektor ściekowy biegnący do Zalesia, właściciel cofnął ogrodzenie pozostawiając zajęty przez gminę, a jemu bezużyteczny teren. Obecnie wizualnie stanowi on część pasa drogowego. W powyższym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
Kolejny temat dotyczył projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy Gorzyce. Zastępca Burmistrza pan Mariusz Piotrkowski powiedział, że mieszkańcy Gminy odpowiedzieli na apel Wójta gminy Gorzyce, która została dotknięta skutkami tegorocznej powodzi i zebrali artykuły spożywcze, chemiczne, przemysłowe oraz zboże, pasze i słomę dla zwierząt. Zwrócili się jednocześnie do Izb Rolniczych i Burmistrza Szubina o pomoc w przewiezieniu tych darów do sołectwa Zalesie Gorzyckie. Forma pomocy rzeczowej o której mowa wynika z podstawy prawnej art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Określa się wartość tej pomocy do wysokości 6.500 zł.
Pan Piotrkowski pozostając przy głosie odniósł się również na prośbę Przewodniczącej Komisji do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Szubin zobowiązania na świadczenie usługi oświetleniowej w mieście i gminie Szubin. Pan Piotrkowski powiedział, że Gmina kończy rozmowy w sprawie oświetlenia ulicznego. Otrzymaliśmy już wstępną wycenę wszystkich proponowanych przez mieszkańców naszej Gminy punktów, gdzie nie trzeba budować nowych obwodów energetycznych tzn. tam gdzie są już słupy i można na nich zawiesić lampy i gdzie można istniejące oświetlenie rozszerzyć o kilka słupów i lamp w istniejących już obwodach. Niestety przewidywany koszt realizacji wszystkich oczekiwań w tym zakresie wyniósłby łącznie ponad 5 mln. zł. Na dzień dzisiejszy nie stać Gminy na taki wydatek. W rozłożeniu na 72 raty miesięczne koszty tego przedsięwzięcia wyniosłyby ok. 80.000,00 zł. Nasze możliwości oceniamy na ok. 43 – 44.000 zł miesięcznie, co daje kwotę łączną inwestycji 3.173.805,47zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmian zakresu rzeczowego i zmniejszenie liczby mających powstać punktów świetlnych. Propozycje przedstawione są w przekazanych materiałach. Po korekcie miałoby powstać 336 nowych punktów świetlnych (244 na istniejących słupach i 92 punkty na nowych słupach).
W tym miejscu głos zabrała radna Teresa Stachowiak i powiedziała, że „uzgodnione było wcześniej, że będzie wykonana modernizacja i rozbudowa oświetlenia we wszystkich miejscach w gminie, gdzie będzie to potrzebne”. Dodała, że „w sołectwach powstały nowe osiedla i jest potrzebne oświetlenie”.
Na to Zastępca Burmistrza odpowiedział, że „we wszystkich miejscowościach w gminie będą nowe punkty świetlne, ale nie we wszystkich oczekiwanych przez mieszkańców miejscach. Gdyby były pieniądze zrobilibyśmy wszystko wszystkim”.

Następnie pani Teresa Stachowiak poprosiła pana Marka Nowickiego – Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty w Szubinie o przedstawienie informacji o przygotowaniu placówek do nowego roku szkolnego 2010/2011 oraz funkcjonowania przedszkoli w gminie Szubin. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Na zakończenie swojego wystąpienia pan Dyrektor dodał jeszcze, że pomieszczenia na gabinety stomatologiczne zostały przygotowane w Zespole Szkół w Szubinie oraz w Gimnazjum nr 1. Przy czym uczniowie będą obsługiwani przez stomatologa od stycznia 2011 r.
Głos w tej sprawie zabrał jeszcze Burmistrz Szubina i dodał, że Gmina Szubin wydaje 127% subwencji oświatowej na dzieci, w porównaniu inne gminy wydają 90%. Jesteśmy za to wysoko oceniani przez Kuratorium Oświaty, na tym temat zakończono.

Kolejny poruszany temat dotyczył projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego. Głos w tej sprawie zabrał Burmistrz Szubina pan Ignacy Pogodziński i powiedział, że zostanie powołany zespół, którego zadaniem będzie efektywne działanie na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin. Zespół będzie działał przy opiece społecznej.

Następnie przystąpiono do omówienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok. Głos zabrała pani Wioletta Martek – Skarbnik Gminy i powiedziała, że w dostarczonych radnym projektach w/w uchwały brakuje załącznika nr 4, który dotyczy środków unijnych. W związku z tym zmieni się również kwota w punkcie 3. Załącznik zostanie dostarczony radnym w dniu sesji. Kontynuując, pani Skarbnik powiedziała, że są zmiany w projekcie przedmiotowej uchwały, spowodowane decyzjami Wojewody. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale 852 pomoc społeczna:
- rozdział 85214 § 2030 o kwotę 38 522 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłku okresowego w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 36 045 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 142 736 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".
Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2010 rok w dziale ochrona zdrowia rozdział 85195 § 2010 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
Dokonano zwiększenia dochodów własnych:
- w rozdziale domy pomocy społecznej 85202 § 0960 o kwotę 1 400 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem podopiecznych z gminy Szubin w DPS,
- w rozdziale 75624 § 0740 z tytułu wpływu dywidendy z KPEC Bydgoszcz w kwocie 93 879 zł z przeznaczeniem na działalność komunalną do rozdziałów: 90095 § 4110 kwotę 579 zł, 90095 § 4170 kwotę 2 456 zł, 90095 § 4210 kwotę 779 zł, 90095 § 4300 kwotę 6 965 zł, 90003 § 4210 kwotę 2 000 zł , 90004 § 4210 kwotę 5 000 zł 90004 § 4300 kwotę 100 zł , 60016 § 4210 kwotę 2 000 zł , 4270 kwotę 14 000 zł 70095 § 4270 kwotę 60 000 zł,
- z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90020 § 0400 o kwotę 1 732 zł z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach wydatków:
- z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 przeniesiono kwotę 30 000 zł i z rozdziału 90015 § 6050 oświetlenie ulic, placów i dróg przeniesiono kwotę 40 000 zł do rozdziału gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 § 6059 w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe związane z kanalizacją sanitarną Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie,
- w rozdziale 60016 utrzymanie dróg przeniesiono kwotę 550 zł z § 4530 do § 4210
- z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 6 500 zł do rozdziału pozostała działalność w rolnictwie w celu wykonania uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej w formie usługi transportowej dla gminy Gorzyce, przeniesiono kwotę 25 000 zł do rozdziału utrzymanie zieleni 90004 § 4300 i przeniesiono również 12 114 zł do rozdziału oddziały przedszkolne 80103 § 2310 w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkola w Mycielewie,
- przeniesiono w rozdziale utrzymanie dróg 60016 z paragrafu 6300 do § 2710 kwotę 80 000zł pomocy finansowej dla Powiatu Nakielskiego,
- z rozdziału 60016 § 6050 przeniesiono kwotę 35 000zł do rozdziału 92109 § 6059 na inwestycje budowa świetlicy w Starym Jarużynie na wyposażenie kwotę 30 000zł do rozdziału 80101§ 6050 kwotę 5 000 zł na studium wykonalności budowy 6 boisk wielofunkcyjnych przy szkołach,
- przeniesiono kwotę 778 zł w rozdziale 75056 spis powszechny między paragrafami 3020 i 4170 w związku z przebywaniem na urlopach członków GBS i pomniejszeniem należnych dodatków spisowych,
- dokonano przeniesień w rozdziale 75107 wybory Prezydenta RP w celu rozliczenia dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego,
- w dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przeniesienia kwoty 200 500 zł między paragrafami 4210, 4240, 4270 w rozdziale 80101 i rozdziale 80103 oraz w rozdziale 80146 między paragrafami 4300 i 4410 w celu zapewnienia środków na zakup wyposażenia do izb lekcyjnych w łączniku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie,
- z rozdziału 92109 § 4210 przeniesiono kwotę 2 000 zł do rozdziału 80101 § 4210,
- dokonano przeniesień w rozdziale 85219 między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- w rozdziale urzędy gmin 75023 dokonano przeniesień z § 4010 kwotę 27 488 zł z § 4110 kwotę 4 175 zł i § 4120 kwotę 673 zł do § 4300 po likwidacji etatu radcy prawnego i wyborze w drodze zamówienia publicznego kancelarii, która będzie świadczyła usługi prawne dla urzędu; dokonano również przeniesienia z § 4140 kwoty 3 700 zł i z § 4370 kwoty 4 000 zł również do § 4300 w związku ze wzrostem liczby korespondencji a w konsekwencji wzrostem opłat pocztowych ponoszonych przez urząd,
- z rozdziału 92109 § 4210 przeniesiono kwotę 970 zł do rozdziału 92695 § 4210,
- w dziale kultura fizyczna i sport dokonano przeniesienia kwoty 6 971 zł z rozdziału 92695  § 4210 do rozdziału 92605 § 6060 w celu zakupu kosiarki.
Zmieniono limit do zaciągania zobowiązań i upoważnienie dla Burmistrza w zakresie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z kwoty 500 000 zł do wysokości 1 000 000 zł.
Poprawiono kwotę w załączniku nr 7 w uchwale Rady Miejskiej Nr L/392/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. zamiast 160 000 zł powinno być 161 704 zł.

Posiedzenie Komisji opuścił pan Remigiusz Kasprzak.

Pozostając przy głosie pani Wioletta Martek przystąpiła do omówienia informacji z wykonania budżetu Gminy Szubin za I półrocze 2010 r. Powiedziała, że uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2010r. w dniu 30 grudnia 2009r. uchwałą nr XLIV/326/09 wynosił po stronie dochodów 53.833.057 zł, a po stronie wydatków 62.395.896 zł. Po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.165.909 zł i na koniec wynosił 55.998.966 zł, a po stronie wydatków wzrósł o kwotę 3.265.909 zł i wynosił 65.661.805 zł.
Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonano 5 uchwałami Rady Miejskiej i 5 zarządzeniami Burmistrza Szubina. Zarządzenia Burmistrza dotyczyły zwiększeń prognozowanych dochodów i planowanych wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz przeniesień między §§ i rozdziałami wydatków w ramach upoważnienia Rady zawartego w uchwale. Uchwalony deficyt na początek roku wynosił 8.562.839 zł i w ciągu półrocza zwiększył się o kwotę 1.100.000 zł i ostatecznie wynosił 9.662.839 zł. Zwiększenie deficytu spowodowane było wprowadzeniem do załącznika inwestycyjnego nowego zadania pn. Szklany Tur-budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Turze   wysokości 600 000 zł oraz zwiększenia planu wydatków na akcję zima w kwocie 500 000zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt w wysokości 1.500.000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile wybrany w drodze przetargu nieograniczonego oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 500.000 zł w rachunku bankowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu zgodnie z upoważnieniem dla Burmistrza wskazanym w uchwale budżetowej. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie miała lokat terminowych.
Wykonanie dochodów za I półrocze 2010roku wyniosło 49,34% tzn. że na planowaną kwotę po zmianach 55.998.966 zł zrealizowano 27.629.087,96 zł . Jest to mniej o 5,60 % a dokładnie o kwotę 1 567 599,04 zł w stosunku do I półrocza 2009r. Wydatki natomiast zrealizowano w 41,78% tj. w wysokości 27.435.906,62 zł na planowane 65.661.805 zł, co jest porównywalne do wykonania za I półrocze 2009 r.
Wynik finansowy za I półrocze 2010 roku jest dodatni i wyniósł tylko 193.181,34 zł i jest niższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.503.532,38 zł . Zobowiązania gminy na koniec omawianego okresu wynoszą 8.872.504,31 zł i jest to 15,84 % łącznej kwoty długu w stosunku do planowanych dochodów i tak na koncie 134 - kredyty bankowe znajduje się kwota kredytów do spłaty 3.926.500 zł z czego 300.000 zł to zadłużenie w BOŚ Bydgoszcz zaciągnięty w 2005 roku na pokrycie deficytu oraz z BGK Piła 1.626.500 zł zaciągnięty w 2006 r. na wydatki związane z budową hali widowiskowo-sportowej w Szubinie i zaciągnięty w czerwcu 2010 r. na pokrycie planowanego deficytu w budżecie w wysokości 1.500.000 zł, oraz 500.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu z BS Szubin. Na koncie 260 - są zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 4.946.004,31 zł. W zrealizowanych dochodach za I półrocze 2010 r. dochody własne stanowią 34,15% i wynoszą 9.435.358,06 zł i są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 5,10 % tj. o kwotę 2.023.759 zł. Dochody własne to podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych, różne opłaty i należności za mienie komunalne (sprzedaż, dzierżawa). Szczególnie niskie wykonanie dochodów obserwujemy z tytułu sprzedaży majątku 4,28% ponieważ nie sprzedaliśmy żadnej nieruchomości z trzech wystawionych do sprzedaży, a kwota 85.541,44 zł to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty. Niskie wykonanie obserwujemy również z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bo na poziomie 42,22% (wyk.2.955.108 zł plan 7.000.000 zł). Nadal na kontach podatników są zaległości i wynoszą one 3.875.712,29 zł i zwiększyły się one 437.481,29 zł w stosunku do 2009 roku. Z zaległych kwot odroczono kwotę 126.287,50 zł. Umorzenia podatków i opłat wyniosły 154.542,30 zł i są niższe w porównaniu do I półrocza 2009 r. o kwotę 145.807,10 zł.
Realizacja planowanych inwestycji (14.478.383 zł) wynosi 4,11%, tj. 595.282 zł na koniec omawianego okresu. Jest ono niższe niż w ubiegłym roku, ponieważ realizacja większości inwestycji przypada na III i IV kwartał tego roku. Szczegółowy opis co do stopnia realizacji został zawarty w części opisowej informacji. Część zadań, w których zaplanowany jest udział środków unijnych lub dotacja celowa z budżetu państwa finansowo będzie zakończona w II półroczu tego roku i należą do nich m.in.:
- kanalizacja sanitarna Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie;
- budowa świetlicy w Starym Jarużynie;
- budowa placów zabaw przy SP nr 1 i 2 w Szubinie;
- budowa Orlika w Rynarzewie.
Przewodnicząca Komisji radna Teresa Stachowiak zapytała, czy są pytania do pani Skarbnik odnośnie w/w informacji.
Pytań radnych nie było. Na tym temat zakończono.

Przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin na 2010 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Uzasadnienie przedstawiła również pani Wioletta Martek i powiedziała, że w uchwalonym budżecie gminy na 2010 rok występuje deficyt planowany i przejściowy. Planowany deficyt to kwota 10.830.521 zł z tego na zadania bieżące i inwestycyjne to kwota 9.662.839 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 1.167.682 zł. W bieżącym roku realizowane są zadania bieżące i inwestycyjne, na których sfinansowanie nie wystarczają środki własne zaplanowane w budżecie na 2010 r. Spowodowane jest to głównie niewykonaniem planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Istnieje również potrzeba zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ponieważ wolne środki nie wystarczają na spłaty.
Pytań radnych nie było.

Na zakończenie spotkania Przewodnicząca Komisji pani Teresa Stachowiak zwróciła się z prośbą do Burmistrza Szubina o zatrudnienie człowieka, który byłby odpowiedzialny za koszenie trawy w Środowiskowym Uczniowskim Klubie Sportowym Iskra w Zamościu. Dodała, że jako sołtys nie chce być odpowiedzialna za sprzęt do koszenia trawy. Zaproponowała, żeby zatrudnić osobę do wykonywania w/w prac chociaż na pół etatu lub na umowę zlecenie na czas letni.
Burmistrz Szubina odpowiedział, że ze względu na stan budżetu gminy na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zatrudnienia pracownika i Klub będzie musiał poradzić sobie sam. Co do odpowiedzialności to trudno, żeby ktoś z Szubina odpowiadał za sprzęt w Zamościu. Trzeba znaleźć osobę, która będzie chciała ponosić odpowiedzialność i zająć się tym społecznie.

Przewodnicząca Komisji radna Teresa Stachowiak podziękowała wszystkim za przybycie na spotkanie i zakończyła posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.Protokolant

Izabela Mężykowska
Przewodnicząca Komisji

Teresa Stachowiak


pobierz zeskanowany protokół wraz z załącznikami (860kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Stachowiak (23 sierpnia 2010)
Opublikował: Michał Moniak (29 listopada 2010, 10:25:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 597