Zarządzenie Nr 0151-85/06


Zarządzenie Nr 0151-85/06
Burmistrza Szubina
z dnia 20 września 2006 roku

w sprawie umorzenia należności pieniężnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128), art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319) oraz § 2, § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz § 5 uchwały Nr XXXVI/292/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 kwietnia 2006r, w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 70, poz. 1198) zarządza się co następuje:

§ 1. Umorzyć w całości Genowefie i Władysławowi Dybiec zaległość w kwocie 1.184,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 1.760.30 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu z uwagi na fakt, iż ściągnięcie tych należności zagraża egzystencji dłużników.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (34kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (20 września 2006)
Opublikował: Michał Moniak (28 września 2006, 09:25:22)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 12:26:20)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1412