zarządzenie Nr 0151-78/06


Zarządzenie Nr 0151-78/06
Burmistrza Szubina
z dnia 17 sierpnia 2006 roku

o zamianie nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) oraz uchwały Nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Szubinie - mieście, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 292/69 o powierzchni 0,07.90 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 20618 - na nieruchomość gruntową stanowiącą własność ...................., położoną w Kowalewie, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 401/2 o powierzchni 0,05.52 ha, objętą księgą wieczystą KW 3350.

§ 2. W wyniku dokonanej zamiany, o której mowa w § 1, grunt oznaczony geodezyjnie jako działka numer 292/69 o powierzchni 0,07.90 ha stanie się własnością ...................., a do działki numer 401/2 o powierzchni 0,05.52 ha prawo własności nabędzie Gmina Szubin.

§ 3. Szczegółowe warunki dotyczące wspomnianej zamiany zostaną określone w zawartym przez strony protokole z rokowań.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 0151-24/05 Burmistrza Szubina z dnia 18 lutego 2005r. o nabyciu na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kowalewo gmina Szubin.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (46kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (17 sierpnia 2006)
Opublikował: Michał Moniak (28 sierpnia 2006, 10:16:39)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 12:25:06)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1404