Zarządzenie Nr 0151-58/06


Zarządzenie Nr 0151-57/06
Burmistrza Szubina
z dnia 5 lipca 2006 roku

o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1. Sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny oznaczony numerem 2 znajdujący się w budynku numer 20 przy ulicy Ogrodowej w Szubinie opisany w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.

§ 2. Oddać na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego w użytkowanie wieczyste na okres 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) lat licząc od dnia sporządzenia aktu notarialnego, grunt obejmujący działkę numer 1722/3 o powierzchni 0,02.21 ha, położoną w Szubinie-mieście, zapisana w księdze wieczystej KW 13191 - w 1/12 jej części.
§ 3. Szczegółowe warunki dotyczące sprzedaży lokalu opisanego w § 2 tego zarządzenia zostaną określone w podpisanym przez strony protokole uzgodnień.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-58/06
Burmistrza Szubina
z dnia 5 lipca 2006r.

WYKAZ

lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku numer 20 przy ulicy Ogrodowej w Szubinie, położonym na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1722/3 o powierzchni 0,02.21 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 13191, który przeznacza się do sprzedaży na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu wynoszącej

Lp. Numer
lokalu
Powierzchnia
użytkowa lokalu
mieszkalnego
(m2)
Pow. użytkowa
pomieszczeń
przynależnych
(m2)
Cena - wartość
szacunkowa
nieruchomości
lokalowej (zł)
1. 2 22,02 Piwnica Nr 12 21.810,-

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu przysługuje najemcy opisanego wyżej lokalu mieszkalnego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, winny złożyć wniosek z określeniem swoich roszczeń w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (84kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (5 lipca 2006)
Opublikował: Michał Moniak (6 lipca 2006, 08:38:58)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 12:20:36)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1295