Zarządzenie Nr 0151-51/06


Zarządzenie Nr 0151-51/06
Burmistrza Szubina
z dnia 26 maja 2006 roku

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej przy ulicy Sportowej w Szubinie, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej - w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 28 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - w celu wykonania uchwały Nr XXXVII/295/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej pod lokalizację stacji transformatorowej, zarządza się, co następuje:

§ 1. Sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA S.A. Oddział w Bydgoszczy ul. dr E. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz, nieruchomość położoną przy ulicy Sportowej w Szubinie, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 812/52 o powierzchni 0,01.00 ha, opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW 22203.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-51/05
Burmistrza Szubina
z dnia 26 maja 2005r.

WYKAZ

nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Sportowej w Szubinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA S.A. Oddział w Bydgoszczy ul. dr E. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz


Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ulicy Sportowej w Szubinie, oznaczona geodezyjnie jako działka numer 812/52 o powierzchni 0,01.00 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW 22203.

W oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, cenę nieruchomości opisanej wyżej ustalam na kwotę 3.000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych) netto plus 22 % podatku VAT, tj. łącznie 3.660,- zł (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych) brutto.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu BIAŁA STRUGA w rejonie ul. E. Orzeszkowej w Szubinie, uchwalonym uchwałą Nr X/108/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 1999r., opisana wyżej działka przeznaczona jest pod budowę stacji transformatorowej słupowej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, winny złożyć wniosek z określeniem swoich roszczeń w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (106kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (26 maja 2006)
Opublikował: Michał Moniak (30 maja 2006, 11:23:17)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 12:16:43)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1495