Zarządzenie Nr 0151-50/06


Zarządzenie Nr 0151-50/06
Burmistrza Szubina
z dnia 26 maja 2006 roku

w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin na rzecz Powiatu Nakielskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 i 2a, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - w celu wykonania uchwały Nr XXXVII/296/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2006r. o wyrażeniu zgody dla Burmistrza Szubina na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin na rzecz Powiatu Nakielskiego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać darowizny na rzecz Powiatu Nakielskiego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Rynarzewie gmina Szubin, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 828/1 o powierzchni 102 m, objętej księgą wieczystą KW 5896, z przeznaczeniem na cel publiczny - poszerzenie drogi powiatowej stanowiącej działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 347/4 (droga numer 05531).

§ 2. Szczegółowe warunki dotyczące dokonania darowizny nieruchomości opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia zostaną określone przez strony w stosownym protokole uzgodnień.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (45kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (26 maja 2006)
Opublikował: Michał Moniak (30 maja 2006, 11:16:33)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 12:15:35)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1378