Zarządzenie Nr 0151-45/06


Zarządzenie Nr 0151-45/06
Burmistrza Szubina
z dnia 15 maja 2006r.

w sprawie rozstrzygniecia konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), a także w związku z zarządzeniem Burmistrza Nr 0151-24/06 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego, zarządza się co następuje:

§ 1. W związku z ogłoszonym konkursem ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży wybrać do realizacji oferty określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik Nr 1 (68kB) pdf
do Zarządzenia Nr 0151-45/06
Burmistrza Szubina
z dnia 15 maja 2006r.Uzasadnienie

Przy opiniowaniu złożonych ofert oraz proponowaniu wielkości dotacji dla poszczególnych podmiotów zespół opiniujący brał pod uwagę przede wszystkim zakres i rodzaj prowadzonych zadań jak również przebieg dotychczasowej współpracy z Urzędem.
Wszystkie złożone oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciejak również kryteria zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Stowarzyszeniu Na rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzią "ŻAKUS" zespół opiniujący zaproponował przyznać dotację w kwocie 4.000,00 zł. Efektem realizacji oferty będzie możliwość zorganizowania półkolonii letnich dla 3-4 grup dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szubin w okresie letnich wakacji. Oznacza to że około 60 - 80 dzieci i młodzieży z terenu gminy spędzi 10 dni wakacji 4 organizatorów będzie mogło zorganizować np. 10 dni zajęć średnio po 5 godzin dziennie dla około 20 osobowej grupy dzieci i młodzieży.

Dla Ligi Kobiet Polskich Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy zespół opiniujący proponuje przyznać dotację w kwocie 3.500,00 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego dla 30 dzieci z Zamościa, które będą uczestniczyły przez 8 dni po 5 godzin dziennie w zorganizowanych zajęciach, oraz będą brały udział w zorganizowanych wyjazdach m. innymi do aqua parku w Chojnicach, Multikina w Bydgoszczy.

Stowarzyszeniu Na rzecz Rozwoju Wsi Chomętowo i Okolic "Lepsze Jutro" w Chomętowie zespół opiniujący proponuje przyznać dotację w kwocie 3.000,00 zł. Jest to dziesięciodniowy pobyt 20 dzieci z Chomętowa i okolic na półwyspie Helskim - m. innymi będą w Fokarium, odwiedzą Skansen Broni Morskiej, zobaczą kutry, popłyną statkiem, będzie to również kontynuacja prac wychowawczych i dydaktycznych prowadzonych w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Chomętowie.

Dla Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie zespół proponuje przyznanie dotacji w kwocie 2.500,00 zł na zorganizowanie półkolonii w okresie od 17 - 28 lipca 2006 roku dla 30 dzieci. Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach integracyjnych.edukacyjnych, wycieczkach, wyjazdach do aqua parku w Lesznie.

Dla Uczniowskiego Klubu Biegacza w Szubinie komisja proponuje przyznać kwotę 1.500,00 zł na zorganizowanie czwartków lekkoatletycznych w miesiącu lipcu 2006 roku.

Dla Stowarzyszenia Pałucko - Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno - Ekologicznego w Niedźwiadach komisja opiniująca proponuje przyznać dotację w kwocie 1.500,00 zł na zorganizowanie festynu ekologicznego.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński
pobierz zarządzenie (167kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (15 maja 2006)
Opublikował: Michał Moniak (17 maja 2006, 07:20:58)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 12:14:38)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1342