Zarządzenie Nr 0151-37/06


Zarządzenie Nr 0151-37/06
Burmistrza Szubina
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Szubina otwartego konkursu ofert nr 1.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441) w związku z § 10 załącznika do uchwały Nr XXXIV/278/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006r., zarządza się co następuje:

§ 1. Do zaopiniowania ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/06 powołać komisję opiniującą w składzie:
1) Przewodniczący komisji - Z-ca Burmistrza Edward Pasterski
2) Członek komisji - Referent Wojciech Bethke
3) Członek komisji - Naczelnik Wydziału GKM Edmund Karnowski
4) Sekretarz komisji - Inspektor Maria Wojtaszewska

§ 2. Zadaniem komisji opiniującej jest dokonanie oceny ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursu oraz przedstawienie jej Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Nadaje się regulamin pracy komisji, w brzmieniu:
1) Pracami komisji kieruje Przewodniczący.
2) Dokumentację konkursu prowadzi Sekretarz komisji.
3) Komisja dokonuje otwarcia ofert, ocenia spełnienie warunków stawianych oferentom według kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursu, przedstawia Burmistrzowi Szubina propozycję odrzucenia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert.
4) Komisja podejmuje kolegialnie swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w przypadkach spornych decyduje głos Przewodniczącego.
5) Komisja stosuje następujące kryteria przy ocenie ofert:
a) zgodność projektu z celami konkursu - maks. 10 punktów,
b) jakość przygotowania projektu (zrozumiały, przejrzysty, kompletny opis działań) - maks. 5 punktów,
c) dokładnie przygotowany budżet - poprawnie opisany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów -maks. 10 punktów,
d) pozyskanie dodatkowych funduszy i ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu - maks. 5 punktów,
e) spójność harmonogramu działań z budżetem projektu - maks. 10 punktów,
f) efektywność projektu - wymierne rezultaty realizacji zadania - maks. 5 punktów,
g) liczba osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektów projektu - maks. 10 punktów,
h) współpraca z innymi organizacjami publicznymi i wolontariuszami - maks. 5 punktów,
i) sposób promocji projektu zadania w regionie - maks. 5 punktów.
6) Z posiedzenia komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
a) oznaczenie daty i miejsca posiedzenia,
b) skład komisji,
c) opis procedury otwarcia ofert i ich oceny,
d) opis z podaniem przyczyny odrzucenia oferty/ofert,
e) wskazanie najkorzystniejszej oferty/ofert,
f) propozycja odnośnie wysokości przyznania kwoty dotacji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (74kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (27 kwietnia 2006)
Opublikował: Michał Moniak (5 maja 2006, 08:55:51)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 12:13:11)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1324