Zarzadzenie Nr 0151-29/06


Zarządzenie Nr 0151-29/06
Burmistrza Szubina
z dnia 20 kwietnia 2006 roku

o nabyciu na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kołaczkowo gmina Szubin.

Na podstawie art. 6 pkt 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1. Nabyć na własność Gminy Szubin od dotychczasowego właściciela tj. .................... zamieszkałej ...................., nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Kołaczkowo gmina Szubin, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 75/4 o powierzchni 0,0143 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW 8398.

§ 2. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, cenę nabycia nieruchomości opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia ustala się na kwotę 2.261,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 00/100).

§ 3. Nabycie nieruchomości opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia następuje na cel publiczny z przeznaczeniem pod drogę.

§ 4. Szczegółowe warunki dotyczące przeniesienia własności nieruchomości zostaną określone przez strony w protokole rokowań.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (42kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (20 kwietnia 2006)
Opublikował: Michał Moniak (21 kwietnia 2006, 09:17:04)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 12:11:26)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1572