Zarządzenie Nr 0151-20/06


Zarządzenie Nr 0151-20/06
Burmistrza Szubina
z dnia 20 marca 2006 roku

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 247 na odcinku od szkoły podstawowej w Mycielewie do miejscowości Zalesie.

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przeprowadzić w dniu 16 maja 2006 roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie przetarg nieograniczony na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 247 na odcinku od Szkoły Podstawowej w Mycielewie do miejscowości Zalesię, po wcześniejszym ogłoszeniu informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Szubinie.
2. Przetarg przeprowadzić zgodnie z Porozumieniem Nr ZDW-T4/071/11/2006 z dnia 7 lutego 2006 roku pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Gmina Szubin oraz Gminą Kcynia, w sprawie wspólnej realizacji inwestycji, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Ustalić, że termin składania ofert upływa dnia 16 maja 2006 roku o godz. 9:30, a miejscem ich składania jest sekretariat Urzędu Miejskiego w Szubinie.
4. Ustalić, że opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 80,-zł netto.
5. Ustalić, że kryterium dokonywania oceny ofert jest:
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - 100%

§ 2. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1, w następującym składzie osobowym:
1) Edward PASTERSKI - Zastępca Burmistrza - Przewodniczący Komisji
2) Zbigniew BEHNKE - Naczelnik Wydziału GP UM - Członek Komisji
3) Bernadeta GRUNT - Inspektor UM w Szubinie - Sekretarz Komisji
4) Piotr KMIEĆ - Podinspektor UM w Szubinie-Członek Komisji
5) Andrzeja ĆWIKLIŃSKA - Inspektor UM w Kcyni - Członek Komisji
6) Stanisław CIECIUCH - Starszy specjalista d/s zamówień publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

§ 3. Zadaniem komisji przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zbadanie i ocena ofert oraz propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 4. Nadaje się regulamin pracy komisji przetargowej w brzmieniu jak niżej:
1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. Dokumentację postępowania prowadzi Sekretarz komisji.
3. W zakresie przygotowania postępowania komisja przetargowa proponuje wybór trybu udzielenia zamówienia, przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zamówienia, przetarg prowadzi Gmina Szubin przy udziale przedstawicieli stron.
4. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja w szczególności udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje otwarcia ofert, ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom, przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję wykluczenia, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania.
5. Komisja podejmuje kolegialnie swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w przypadkach spornych głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (86kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (20 marca 2006)
Opublikował: Michał Moniak (27 marca 2006, 12:12:49)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 08:15:59)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1436