Zarządzenie Nr 0151-18/06


Zarządzenie Nr 0151-18/06
Burmistrza Szubina
z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Szubin.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) oraz uchwały IV/37/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Szubin zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do wydzierżawienia w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową opisaną w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej opisanej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia ustalam postąpienie w wysokości 10% ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego.

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu wyznaczam komisję przetargową w składzie następującym:
1) Jan Szczucki - przewodniczący
2) Małgorzata Kwast - członek
3) Bernadeta Grunt - członek
4) Ewa Szalińska - członek

§ 4. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w:
- Urzędzie Miejskim, w Szubinie
- Sołectwie Królikowe.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-18/06
Burmistrza Szubina
z dnia 14 marca 2006r.

WYKAZ

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolne w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Lp. Nr działki Obręb Ozn.
użytków
Powierzchnia Nr księgi
wieczystej
Cena
wywoławcza
czynszu
dzierżawnego
użytków
w ha
obszaru
działki w ha
1. część
537/1
Królikowo RIV b 0,03 1,71 14896 20 zł
RV 1,00
RVI 0,068


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (59kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (14 marca 2006)
Opublikował: Michał Moniak (22 marca 2006, 12:32:16)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 08:13:20)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1465