Zarządzenie Nr 0151-17/06


Zarządzenie Nr 0151-17/06
Burmistrza Szubina
z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie przeprowadzenia zapytania o cenę oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na wybór osoby do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przeprowadzić w dniu 23 marca 2006 roku o godz 11:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie zapytanie o cenę na wybór osoby do przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i zaprosić do uczestnictwa nie mniej niż 5 architektów lub urbanistów.
2. Ustalić, że termin składania ofert upływa dnia 23 marca 2006 roku o godz. 11:00, a miejscem ich składania jest sekretariat Urzędu Miejskiego w Szubinie.
3. Ustalić, że kryterium dokonywania oceny ofert jest:
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - 100 %

§ 2. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1, w następującym składzie osobowym:

1) Edward PASTERSKI - Zastępca Burmistrza - przewodniczący Komisji
2) Zbigniew BEHNKE - Naczelnik Wydziału GP UM - Członek Komisji
3) Bernadeta GRUNT - Inspektor UM w Szubinie - Sekretarz Komisji
4) August RYMER - Podinspektor UM w Szubinie - Członek Komisji

§ 3. Zadaniem komisji przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zbadanie i ocena ofert oraz propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 4. Nadaje się regulamin pracy komisji przetargowej w brzmieniu jak niżej:
1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. Dokumentacje postępowania prowadzi Sekretarz komisji.
3. W zakresie przygotowania postępowania komisja przetargowa proponuje wybór trybu udzielenia zamówienia, przygotowuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zamówienia.
4. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja w szczególności udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje otwarcia ofert, ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom, przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania.
5. Komisja podejmuje kolegialnie swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w przypadkach spornych głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.

§ 5 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (70kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (14 marca 2006)
Opublikował: Michał Moniak (22 marca 2006, 11:04:37)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 08:13:08)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1218