Zarządzenie Nr 0151-15/06


Zarządzenie Nr 0151-15/06
Burmistrza Szubina
z dnia 10 marca 2006 roku

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Kowalewo Gmina Szubin.

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 7171, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441) w związku z § 17 ust. 1 załącznika nr 10 do uchwały Nr XXXIV/322/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Szubin (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 73, poz. 1497, z 2003r. Nr 118, poz. 1672 oraz z 2005r. Nr 15, poz. 215) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwołać zebranie wiejskie w sołectwie Kowalewo na dzień 29 marca 2006r. o godz. 18:00 w Zespole Szkół w Kowalewie.
2. Porządek zebrania będzie następujący:
1) Otwarcie zebrania.
2) Stwierdzenie kworum.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przyjęcie rezygnacji dotychczasowego sołtysa.
5) Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
6) Wybory członków Komisji Skrutacyjnej.
7) Wybory sołtysa.
8) Wolne wnioski.
9) Zakończenie zebrania.

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz na terenie sołectwa Kowalewo, a także zamieszczenie informacji na stronie www.bip.szubin.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (40kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (10 marca 2006)
Opublikował: Michał Moniak (13 marca 2006, 12:16:29)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 08:12:43)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1431