Zarządzenie Nr 0151-12/06


Zarządzenie Nr 0151-12/06
Burmistrza Szubina
z dnia 6 marca 2006 roku

zmieniające zarządzenie Nr 0151-146/05 Burmistrza Szubina z dnia 2 grudnia 2005r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pózn. zm.), § 3 ust. 1 i § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-146/05 Burmistrza Szubina z dnia 2 grudnia 2005r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Do przeprowadzenia przetargów wyznaczam Komisję przetargową w składzie następującym:
1. Małgorzata Kwast - przewodnicząca
2. Jan Szczucki - członek
3. Ewa Szalińska - członek"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Zmiana w składzie osobowym Komisji przetargowej została dokonana ze względu na fakt, iż Pan August Rymer przebywa na zwolnieniu lekarskim. Natomiast Pani Bernadeta Grunt przebywać będzie na szkoleniu.
W tym stanie rzeczy zmiana zarządzenia Nr 0151-146/05 z dnia 2 grudnia 2005r. stała się konieczna.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (52kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (6 marca 2006)
Opublikował: Michał Moniak (10 marca 2006, 11:29:56)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 08:10:44)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1324