Zarządzenie Nr 0151-4/06


Zarządzenie Nr 0151-4/06
Burmistrza Szubina
z dnia 12 stycznia 2006 roku

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla gminy Szubin.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości budżetowej (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, oraz z 2005r. Nr 10, poz. 66), ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont do prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 50, poz. 511 oraz z 2000r. Nr 122, poz. 1332), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752 oraz z 2005r. Nr 128, poz. 1069) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 209, poz. 2132 i Nr 283, poz. 2828 oraz z 2005r. Nr 74, poz. 652), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005r. roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz. 1426), zarządza się, co następuje:

§ 1. Księgi rachunkowe Gminy i Urzędu Gminy są prowadzone:
- w języku polskim i w walucie polskiej przy zastosowaniu technik ręcznych i komputerowych,
- w siedzibie jednostki w Urzędzie Gminy w Szubinie przy ulicy Kcyńskiej 12.

§ 2. Okresem obrachunkowym dla Gminy i Urzędu Gminy jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, kończący 31 grudnia. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. W skład roku obrotowego wchodzą śródroczne okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe.

§ 3. Ewidencja podatków i opłat jest integralną części ewidencji księgowej urzędu. Księgi rachunkowe obejmują:
- dziennik,
- konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego księgowania,
- konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej).

§ 4. Przyjmuje się zakładowy plan kont do ewidencji podatków i opłat i zasady klasyfikacji zdarzeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

§ 5. 0pisy systemów informatycznych stosowanych w urzędzie miejskim które mają powiązanie z wydziałem finansowym i budżetu:
- ewidencja zdarzeń dotyczących urzędu miejskiego rejestrowana jest także w systemie finansowo-księgowym FKB - JEDN.
- Księgowość podatkowa prowadzona jest przy pomocy systemu windykacji podatkowej WIP. Rejestrowane są wszystkie zaszłości dotyczące podatników.
- Naliczanie podatków dokonywane jest przy pomocy systemu naliczania podatków gminnych POGRUN. Mają zastosowanie trzy podsystemy tj. podsystem naliczania podatku rolnego dla gospodarstw POG podatku rolnego dla nieruchomości wiejskich POD i nieruchomości miejskich PON.
- Rejestracja wymiaru i windykacji podatku od posiadania środków transportowych realizowana jest przy pomocy systemy AUTA. Wymienione systemy oprócz systemu AUTA mogą pobierać dane także z Sytemu Ewidencji Ludności ELUD. Pozostałe podatki tj. od posiadania psów oraz opłaty lokalne:
opłata administracyjna, opłaty za zezwolenia na alkohol, czynsze dzierżawne, najmu, wieczyste użytkowanie, użytkowanie i za oddane w zarząd nieruchomości oraz inne opłaty księgowane są techniką ręczną przebitkową na dziennikach obrotów i kartach kontowych. Przypisy należnych podatków i opłat nanoszone są na karty kontowe według wykazów sporządzanych przez pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę gruntami, nieruchomościami zabudowanymi, lokalami, wydawaniem zezwoleń i rejestrację psów.
- Podstawowe funkcje realizowane przez wymienione systemy stanowią załączniki od Nr 2 do Nr 4.

Wszystkie te systemy są na bieżąco aktualizowane zgodnie ze zmianą przepisów przez Firmę Komputerową RADIX z Gdańska i Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych z Bydgoszczy.

§ 6. Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych odbywa się w następujący sposób:
- dokumenty finansowo księgowe stanowiące podstawę dokonywania operacji finansowych, podatkowych i wymiarowych, sprawozdania i wydruki komputerowe rejestrów, karty kontowe wydatków, dochodów, rozrachunków oraz wszelka korespondencja dotycząca wydziału przechowywania jest w szafach zamkniętych w pomieszczeniach biurowych przez okres co najmniej 2 lat. Następnie dokumenty są przygotowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gminy i związków międzygminnych i oddawane są do archiwum zakładowego.
Zbiory objęte systemami komputerowymi przed otwarciem nowego roku przenoszone są na dysk twardy do opcji archiwum.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i pracownikom merytorycznie odpowiedzialnym.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (554kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (12 stycznia 2006)
Opublikował: Michał Moniak (31 stycznia 2006, 13:22:20)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 08:09:16)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2547