Zarządzenie Nr 0151-1/06


Zarządzenie Nr 0151-1/06
Burmistrza Szubina
z dnia 4 stycznia 2006 roku

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Sprzedać w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Szubin, opisane w załączniku Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, ceny wywoławcze do drugiego przetargu ustalić w kwotach określonych w załączniku Nr 2, stanowiącym również integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do przetargów na sprzedaż nieruchomości ustalam:
wadium w wysokości 1.500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) dla każdej z działek,
postąpienie w wysokości 500,- zł (słownie: pięćset złotych) dla każdej z działek.

§ 4. Do przeprowadzenia przetargów wyznaczam komisję przetargową w składzie następującym:
1. Piotr Kmieć - przewodniczący
2. Małgorzata Kwast - z-ca przewodniczącego
3. Bernadeta Grunt - członek
4. August Rymer - członek
5. Ewa Szalińska - członek

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-1/05
Burmistrza Szubina
z dnia 4 stycznia 2006r.

WYKAZ

nieruchomości gruntowych położonych w Szubinie,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego
przetargu ustnego nieograniczonego

Lp. Numer
działki
Powierzchnia
(m²)
Księga
wieczysta
Przeznaczenie
w planie
Cena
wywoławcza
(zł)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 292/75 442 20618 A 24 M/N 9.000,-
2 292/78 795 20618 A 24 M/N 14.600,-
3 292/80 1075 20618 A 28 M 20.000,-
4 292/81 1071 20618 A 28 M 20.000,-
5 292/82 733 20618 A 28 M 14.100,-
6 292/83 748 20618 A 28 M 15.000,-
7 292/84 752 20618 A 28 M 14.500,-
8 292/85 713 20618 A 28 M 14.500,-
9 292/86 677 20618 A 28 M 11.600,-
10 292/87 678 20618 A 28 M 12.200,-
11 292/88 676 20618 A 28 M 12.200,-
12 292/89 732 20618 A 28 M 12.500,-
13 292/91 732 20618 A 27 M 11.500,-
14 292/92 711 20618 A 27 M 12.200,-
15 292/93 711 20618 A 27 M 12.200,-

A 24 M/N - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.
A 27 M, A 28 M - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22 % podatek VAT.


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151-1/05
Burmistrza Szubina
z dnia 4 stycznia 2006r.

WYKAZ

nieruchomości gruntowych położonych w Szubinie,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego
przetargu ustnego nieograniczonego

Lp. Numer
działki
Powierzchnia
(m²)
Księga
wieczysta
Przeznaczenie
w planie
Cena
wywoławcza
(zł)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 292/75 442 20618 A 24 M/N 7.500,-
2 292/78 795 20618 A 24 M/N 13.100,-
3 292/80 1075 20618 A 28 M 18.500,-
4 292/81 1071 20618 A 28 M 18.500,-
5 292/82 733 20618 A 28 M 12.600,-
6 292/83 748 20618 A 28 M 13.500,-
7 292/84 752 20618 A 28 M 13.000,-
8 292/85 713 20618 A 28 M 13.000,-
9 292/86 677 20618 A 28 M 10.100,-
10 292/87 678 20618 A 28 M 10.700,-
11 292/88 676 20618 A 28 M 10.700,-
12 292/89 732 20618 A 28 M 11.000,-
13 292/91 732 20618 A 27 M 10.000,-
14 292/92 711 20618 A 27 M 10.700,-
15 292/93 711 20618 A 27 M 10.700,-

A 24 M/N - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.
A 27 M, A 28 M - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22 % podatek VAT.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (184kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (4 stycznia 2006)
Opublikował: Michał Moniak (17 stycznia 2006, 09:38:32)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 stycznia 2010, 08:08:07)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1579