Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.4.2012)


OŚiR.6220.4.2012


Zawiadomienie o wydanej decyzji


Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 29.02.2012 r. na wniosek Pana Zbigniewa Lipca, zamieszkałego w Szkocji, została wydana znak: OŚiR.6220.4.2012 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory dla obsady 100 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) inwentarza. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr 183/1 i 182/3 w miejscowości Szkocja, gm. Szubin.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30 -15:30.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (12 marca 2012)
Opublikował: Michał Moniak (13 marca 2012, 11:13:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 775