Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR. 7624-49/10)


OŚiR. 7624-49/10


Zawiadomienie o wydanej decyzji


Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 13.12.2010 r. na wniosek Pana Przemysława Kalety z Biura Usług Geologicznych i Ochrony Środowiska EKOSERWIS, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Moniuszki 17/1, działającego w imieniu Nadleśnictwa Szubin, została wydana znak: OŚiR. 7624-49/10 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” Nadleśnictwa Szubin – projekt zadania dotyczy budowy zbiornika retencyjnego, grobli oraz zastawki kamiennej w miejscowości Godzimierz, – zadanie 4-1 działka nr 3164/5 w obrębie ewidencyjnym Samoklęski Małe.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30-15:30.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (17 grudnia 2010)
Opublikował: Michał Moniak (21 grudnia 2010, 10:36:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 947