Zawiadomienie o wydanej decyzji - przebudowa drogi gminnej Tur - Brzózki


OśiR.6220.11.2020
Szubin, 2021-03-02
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 24.02.2021r. na wniosek Gminy Szubin, w imieniu której występuje pełnomocnik Artur Kamiński – firma Lapis  z Bydgoszczy, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „przebudowie odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+404 i od km 1 + 390 do km 2 + 605” w gminie Szubin.
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również
z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.  
Jednocześnie informuję, iż:
zgodnie z treścią art. 49 oraz 49 a K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, każda strona ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.        
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenie zawieszone na tablicach ogłoszeń i stronie bip.szubin.pl      
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (2 marca 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (4 marca 2021, 08:05:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67