Informacja o wydanej decyzji - kopalnia Skórzewo - zmiana decyzji

OśiR.6220.46.2018 Szubin,
2019-01-03Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. Poz. 1405) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 18.12.2018r. na wniosek przedsiębiorstwa KRAWIN Sylwia Krakowska, z siedzibą w Szubinie , przy ul. Dworcowej 1 a, została wydana znak: OŚiR. 6220.46.2018 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Skórzewo”, które planowane jest do realizacji na terenie działki 67/17 w Skórzewie, gm. Szubin, Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (3 stycznia 2019)
Opublikował: Alicja Hoffmann (17 stycznia 2019, 14:42:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180