Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - kopalnia Żurczyn

OśiR.6220.8.2018

Szubin, 2018-08-02Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. Poz. 1405) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 30.07.2018r. na wniosek przedsiębiorstwa KRAWIN Sylwia Krakowska, z siedzibą w Szubinie , przy ul. Dworcowej 1 a, została wydana znak: OŚiR. 6220.8.2018 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Żurczyn III, które planowane jest do realizacji na terenie działki nr 43/6 w Żurczynie, gm. Szubin. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (2 sierpnia 2018)
Opublikował: Alicja Hoffmann (3 sierpnia 2018, 08:58:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329