Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (OŚiR.6220.12.2017)

OŚiR.6220.12.2017OBWIESZCZENIE

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 25.07.2017 r. na wniosek Impresa Pizzarotti  &C.S.P.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 28, Warszawa, została wydana znak: OŚiR. 6220.12.2017 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na

„Eksploatacji złoża piasków i żwirów RYNARZEWO na działce nr 351/3, w miejscowości Rynarzewo, gm. Szubin”.

Jednocześnie zawiadamiam strony tego postępowania oraz inne osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (26 lipca 2017)
Opublikował: Michał Moniak (4 sierpnia 2017, 13:09:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388