zawiadomienie o decyzji

OŚiR.6220.37.2015
Szubin, 2016-03-03


Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 16.02.2016 r. na wniosek Pana Michała Paradowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą APROTECH Michał Paradowski została wydana znak: OŚiR. 6220.37.2015 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Smolniki MP, na działce nr 520/5 obręb Smolniki, gm. Szubin. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (16 lutego 2016)
Opublikował: Alicja Hoffmann (3 marca 2016, 10:13:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339