Zarządzenie Nr 0151-10/05

Zarządzenie Nr 0151-10/05
Burmistrza Szubina
z dnia 18 stycznia 2005 roku

o nabyciu na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dąbrówka Słupska gmina Szubin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1. Nabyć na własność Gminy Szubin od dotychczasowego właściciela tj. Pani ...................., p-ta 89-200 Szubin, nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dąbrówka Słupska gmina Szubin, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 45/1 o powierzchni 0,02.00 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW 12646.

§ 2. W oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, cenę nabycia nieruchomości gruntowej opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia ustalić na kwotę 2.400,- zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100).

§ 3. Nabycie nieruchomości opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia następuje na cel publiczny w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 4. Szczegółowe warunki dotyczące przeniesienia własności nieruchomości zostaną ustalone przez strony w protokole uzgodnień.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz

mgr Ignacy Pogodziński

pobierz treść zarządzenia (42kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (18 stycznia 2005)
Opublikował: Michał Moniak (19 stycznia 2005, 12:48:27)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (21 listopada 2008, 08:34:21)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1834