Zarządzenie Nr 0151-155/05


Zarządzenie Nr 0151-155/05
Burmistrza Szubina
z dnia 28 grudnia 2005 roku

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z 1997r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000r. Nr 22, poz. 272, 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 7, poz. 78, z 2004r. Nr 96, 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458, Nr 180, poz. 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szubinie.Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151-155/05
Burmistrza Szubina
z dnia 28 grudnia 2005r.

Wymagania
jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winien spełniać następujące warunki:
1. Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych. Specjalistyczne pojazdy muszą być:
a) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,
b) parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiając dostęp do nich osób trzecich,
c) wyposażenie w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się odpadów na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów,
d) utrzymane w czystości.
3. Udokumentować gotowość odbioru odpadów komunalnych przez zarządcę Składowiska Odpadów Komunalnych w Rozwarzynie.
4. Udokumentować zdolność prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
5. Posiadać zezwolenie na transport odpadów.
6. Posiadać bazę lokalową i specjalistyczną transportową, na terenie wskazanym do prowadzenia działalności w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na użytkowanie którego w przedmiotowym zakresie przedsiębiorca posiada zezwolenie.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące warunki:
1. Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną oczyszczalni ścieków Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76.
3. Dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych, spełniającymi dodatkowo wymagania techniczne określone w aktualnym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. Posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych. Specjalistyczne pojazdy muszą być:
a) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,
b) parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy przedsiębiorcy, uniemożliwiając dostęp do nich osób trzecich,
c) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się nieczystości na zewnątrz pojazdu,
d) utrzymane w czystości.

Przedsiębiorca dysponujący specjalistycznymi pojazdami asenizacyjnymi powinien wskazać miejsce ich mycia.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
winien złożyć stosowny, prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie właściwego zezwolenia wraz z kompletem wymaganych załączników określonym w art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z 1997r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000r. Nr 22, poz. 272, 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 7, poz. 78, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458, Nr 180, poz. 1495), a także przestrzegać zapisów określonych w szczegółowych zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szubin będących załącznikiem do Uchwały Nr XXXIII/312/2002 z dnia 27 marca 2002r.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (129kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (28 grudnia 2005)
Opublikował: Michał Moniak (2 stycznia 2006, 07:15:11)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:06:52)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1818