Zarządzenie Nr 0151-151/05


Zarządzenie Nr 0151-151/05
Burmistrza Szubina
z dnia 15 grudnia 2005 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 1, 2, 3, 4 i 5 na wykonanie zadań publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), a także w związku z zarządzeniem Burmistrza Nr 0151-134/05 z dnia 28 października 2005r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 0151-135/05 z dnia 28 października 2005r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 na wykonanie zadań publicznych zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru do realizacji ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób. Wykaz wybranych ofert do realizacji wraz z kwotą dotacji oraz uzasadnieniem zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się wyboru do realizacji ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem ofert nr 2 na wykonanie zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji oświaty i wychowania. Wykaz wybranych ofert do realizacji wraz z kwotą dotacji oraz uzasadnieniem zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się wyboru do realizacji ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem ofert nr 3 na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wykaz wybranych ofert do realizacji wraz z kwotą dotacji oraz uzasadnieniem zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się wyboru ofert do realizacji ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem ofert nr 4 na wykonanie zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykaz wybranych ofert do realizacji wraz z kwotą dotacji oraz uzasadnieniem zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Dokonuje się wyboru ofert do realizacji ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem ofert nr 5 na wykonanie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Wykaz wybranych ofert do realizacji wraz z kwotą dotacji oraz uzasadnieniem zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-151/05
Burmistrza Szubina
z dnia 15 grudnia 2005r.

Wykaz ofert wybranych do realizacji w związku
z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 1
na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,
w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Lp Data
wpływu
oferty
Oferent Nazwa
zadania
ofery
Termin
realizacji
zadania
Koszt
ogólny
zadania/
wniosko-
wana
kwota
Decyzja
Burmistrza
Szubina
Uzasadnienie
1. 07.12.05 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli ul. Ogrodowa 1 89-200 Szubin Prowadzenie stołówki dla osób najuboższych i pozbawionych pracy - wydawanie ciepłego posiłku 01.01.2006r.
-
31.12.2006r.
98.500.00zł
50.000.00zł
45.000.00zł Oferta spełnia wymogi zawarte w:
- art. 14 ustawy z dnia 24 IV 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu
- ofercie nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej


Uzasadnienie

Zespół opiniujący złożone oferty w związku z ogłoszonym konkursem ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, brał pod uwagę przede wszystkim doświadczenia, jakie dana organizacja posiada w zakresie wydawania ciepłego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić, ocenę dotychczasowej współpracy, jak również zapotrzebowanie na ten rodzaj pomocy osób zamieszkujących na terenie działania danej organizacji oraz koszt dotarcia tych osób do miejsca wydawania posiłku.
Zespół zaproponował przyznanie dotacji w kwocie 45.000,00 zł "Akcji Katolickiej", która zobowiązuje się do wydawania przeciętnie 138 ciepłych posiłków dziennie. Jest to liczba posiłków wydawana przez ostatnie lata, zaspakajająca potrzeby osób wymagających takiego wsparcia z Szubina i okolic.
W 2006 roku przewiduje się, iż zapotrzebowanie na ciepły posiłek będzie na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. Dotychczasowa współpraca pokazuje, że będą to środki dobrze ulokowane, realnie wpływające na poprawę sytuacji bytowej osób najbiedniejszych z gminy Szubin.
Duże znaczenie dla podjęcia decyzji o udzieleniu dotacji w proponowanej wielkości ma doświadczenie jakie posiada "Akcja Katolicka" w tego rodzaju działalności oraz pozytywna ocena osób korzystających ze wsparcia, jak również wygospodarowanie środków własnych w kwocie 48.500,00zł. w ramach środków związanych z żywnością.


cdn...

pobierz zarządzenie (454kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (15 grudnia 2005)
Opublikował: Michał Moniak (30 grudnia 2005, 08:32:21)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:08:11)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1559