Zarządzenie Nr 0151-148/05


Zarządzenie Nr 0151-148/05
Burmistrza Szubina
z dnia 6 grudnia 2005 roku

w sprawie nabycia na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w Szubinie - mieście.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się co następuje:

§ 1. Nabyć nieodpłatnie na własność Gminy Szubin od dotychczasowego właściciela tj. Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomość gruntową położoną w Szubinie - mieście, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 757/1 o powierzchni 0,0496 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW5415.

§ 2. Nabycie nieruchomości opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia następuje do zasobów Gminy Szubin na cel publiczny - drogę.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński


pobierz zarządzenie (34kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (6 grudnia 2005)
Opublikował: Michał Moniak (30 grudnia 2005, 07:35:48)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:09:28)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1842