Zarządzenie Nr 0151-146/05


Zarządzenie Nr 0151-146/05
Burmistrza Szubina
z dnia 2 grudnia 2005 roku

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz chwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Sprzedać w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną przy ulicy 21 Stycznia w Szubinie, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 789/2 o powierzchni 0,0889 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejowego w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW 26058.

§ 2. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia ustalam na kwotę 12.000.- zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

§ 3. Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, cenę wywoławczą do drugiego przetargu ustalam na kwotę 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 4. Jeżeli drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, sprzedać nieruchomość w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach, nie niższą niż 40% jej wartości.

§ 5. Do przetargów na sprzedaż nieruchomości ustalam:
- wadium w wysokości 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) dla każdej działki,
- postąpienie w wysokości 500,- zł (słownie: pięćset złotych) dla każdej działki.

§ 6. Do przeprowadzenia przetargów wyznaczam komisję przetargową w składzie następującym:
1. Małgorzata Kwast - przewodnicząca
2. August Rymer - z-ca przewodniczącej
3. Bernadeta Grunt - członek
4. Ewa Szalińska - członek

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (58kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (2 grudnia 2005)
Opublikował: Michał Moniak (6 grudnia 2005, 10:52:06)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:09:59)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1551