Zarządzenie Nr 0151-142/05

Zarządzenie Nr 0151-142/05
Burmistrza Szubina
z dnia 18 listopada 2005 roku

o przeznaczeniu do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczeń garażowych, stanowiących własność gminy Szubin, położonych w Turze, gmina Szubin.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 28 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wydzierżawić na okres 3 lat w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego trzy pomieszczenia garażowe, zlokalizowane na terenie działki numer 860, położonej w Turze przy ul. Osada Leśna, gmina Szubin opisane w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW 23859, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie.

§ 2. Do przetargu ustalam:
- wadium w kwocie 10 zł (słownie: dziesięć złotych)
- postąpienie w kwocie 3 zł (słownie: trzy złote)

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu wyznaczam komisję przetargową w składzie następującym:
1. Małgorzata Kwast - przewodnicząca
2. Bernadeta Grunt - członek
3. Joanna Drobińska - członek
4. Ewa Szalińska - członek

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-142/05
Burmistrza Szubina
z dnia 18 listopada 2005r.

WYKAZ

pomieszczeń garażowych położonych w Turze, przy ul. Osada Leśna przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp. Numer
pomieszczenia
Powierzchnia
użytkowa (m²)
Minimalna miesięczna stawka
czynszu dzierżawnego (zł)
1. 1 17,40 52,20
2. 2 17,40 52,20
3. 3 17,40 52,20

Do kwoty czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT.

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (67kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (18 listopada 2005)
Opublikował: Michał Moniak (22 listopada 2005, 10:07:30)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:17:50)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1546